Adatvédelmi tájékoztató

Hatályos: 2018. május 25-től

Kérjük, hogy a weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig az Adatkezelési tájékoztatót (GDPR) is!

 

Preambulum

A Tipografik Art Szolgáltató Betéti Társaság (a továbbiakban: „Adatkezelő”) grafikai tervezési szolgáltatást nyújt a www.renographic.hu Weboldalon keresztül. Ezen tevékenysége során felhasználói (továbbiakban: „Felhasználó” vagy „érintett”) személyes adatokat bocsáthatnak a rendelkezésére, így Adatkezelő a kapcsolódó adatkezelés jogszabályi tisztaságának érdekében megalkotja jelen Adatvédelmi Tájékoztatót. Jelen Tájékoztatóban használt fogalommeghatározások az ÁSZF-ben használt fogalmaknak feleltethetők meg.

Adatkezelő felelős a jelen Tájékoztató kialakításáért, a hatálya alá tartozó személyekkel történő maradéktalan betartatásáért, illetve az ellenőrzésért, a szükséges változtatások végrehajtásáért. A Tájékoztató mindenkor hatályos változata a www.renographic.hu Weboldalon érhető el.

Az Adatkezelő adatai

Az adatok kezelője: Tipografik Art Szolgáltató Betéti Társaság

Székhely: 1191 Budapest, Hamvas u. 7-9.

Cégjegyzékszám: 01-06-111090

Elektronikus levelezési címe: kapcsolat@renographic.hu

Honlap: www.renographic.hu

Tárhelyszolgáltató: MultiCat Kft. (székhely: 2053 Herceghalom, Árvalányhaj u. 35.; cégjegyzékszám: 13-09-216774)

 

I.) A Felhasználók által megadott adatok kezelése

1.) Adatkezeléssel érintett személyes adatok köre

Ahhoz, hogy a grafikai tervezési szolgáltatás és vásárlás létrejöjjön, a Felhasználó személyes információkat, adatokat tár fel Adatkezelő számára az adott ügylettel kapcsolatban az Adatkezelő Weboldalán keresztül. Amikor Adatkezelő személyes adatok megadását kéri az Felhasználótól, a Felhasználó megtagadhatja az adatok megadását, ilyen esetben azonban Adatkezelő jogosan tagadhatja meg a szolgáltatás nyújtását, így előfordulhat, hogy a Felhasználó nem tudja igénybe venni Adatkezelő grafikai tervezési szolgáltatásait.

Adatkezelő a következő, Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat gyűjtheti:

 • név
 • e-mail cím
 • bankszámlaszám
 • telefonszám
 • lakhely

Az Adatkezelő kijelenti, hogy a vele szerződéses kapcsolatban (még) nem álló látogatók, illetve az egyedi szerződést megkötött Felhasználók személyes adatait mindenkor a vonatkozó törvényekkel összhangban kezeli.

2.) Az adatkezelés célja és időtartama

Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag az alábbi célból kezeli:

 • A grafikai tervezési szolgáltatási tevékenység során beszerzett személyes adatok a Felhasználó által igényelt ügylet megkönnyítését, lehetővé tételét szolgálják. Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait arra használja, hogy lehetővé tegye a Felhasználó megrendelése szerződéses hátterének létrejöttét, elősegítse a szerződés teljesítését. A személyes adatok kezeléséhez a Felhasználó az Általános Szerződési Feltételek (letölthető: www.renographic.hu/aszf) elfogadásával kifejezetten hozzájárul. Ezen adatok hiányában az Adatkezelő nem tudja megfelelően rögzíteni a Felhasználó megrendelése szempontjából releváns információkat és nem tudja teljesíteni a vonatkozó szolgáltatásait, illetőleg kiállítani a kapcsolódó számlát.
 • Adatkezelő a személyes adatokat reklám, hírlevelek, akciók céljából használja, feltéve, hogy ehhez a Felhasználó hozzájárult.
 • Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait arra használhatja, hogy hatékony szolgáltatást nyújtson, elemzési tevékenységet folytasson, valamint, hogy a Felhasználó elégedettségét felmérje a Felhasználó által megadott elérhetőségeken keresztül.
 • Adatkezelő a személyes adatokat a jogszabályi előírások teljesítése, helyi szabályzatok végrehajtása, követelések teljesítése vagy mások jogainak, üzleti, fizetési, bank- és értékpapírtitok védelme érdekében is felhasználhatja és feltárhatja. Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Felhasználó magatartásával összefüggésben elkövetett jogsértések esetén Szolgáltató szerverén a felhasználói fiók törlésétől függetlenül tárolt felhasználói adatok, a rendelések és a fióktevékenységek jelen Tájékoztatóval összhangban jogszerűen felhasználhatók.

Felhasználókra vonatkozó adatokat a közöttük létrejött szerződéses jogviszony fennállása alatt és azt követően 5 évig kezeli. Esetleges jogvita esetén az érintett Felhasználó adata a jogvita jogerős lezárását követő 5 évig kerül kezelésre.

3.) A személyes adatok kezelésének jogalapja

A személyes adatok kezelése hozzájáruláson alapul, melynek jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdése (http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV).

A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul. Adatkezelő a Felhasználókra vonatkozó adatokat a közöttük létrejött szerződés alapján jogosult kezelni, az ügyfélkapcsolat és az egyedi szerződés rendeltetésének megfelelően, a szerződésszerű teljesítés érdekében. A Felhasználó a szerződés megkötésével, az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kifejezetten hozzájárul az abban szereplő személyes adatainak kezeléséhez.

A személyes adatok reklám céljából történő felhasználására a Felhasználónak külön, kifejezett engedélyt kell adnia.

4.) Az adatkezelési tevékenység

Az Adatkezelő az adatkezelés körében az adatokra vonatkozóan különösen az alábbi tevékenységeket végezheti: gyűjtés, felvétel, rögzítés, rendszerezés, tárolás, felhasználás az adatkezelés célja szerint, lekérdezés, zárolás, törlés és megsemmisítés, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy Megrendelők azon köréről, akik megrendelés esetén szolgáltatási díjat felszólítás ellenére sem fizetnek, vagy egyéb módon akadályozzák a Weboldal problémamentes működését, külön adatbázisban kerülnek nyilvántartásra abból a célból, hogy a Szolgáltató biztosítani tudja a Szolgáltatáshoz való akadálytalan hozzáférést és a gördülékeny ügymenetet. Ezen adatbázisban szereplő Felhasználók fiókja Szolgáltató mérlegelési körébe tartozó döntése szerint a felhasználói magatartás súlyosságának és orvosolhatóságának függvényében – összhangban az ÁSZF-ben foglaltakkal – inaktiválható, vagy törölhető. Az adatbázishoz történő hozzáférés kizárólag Szolgáltató számára lehetséges, az továbbításra nem kerül, ide nem értve az esetleges hatósági kötelezettségeket.

Adatkezelő vonatkozó jogszabályi kötelezettsége hiányában a rendelkezésére álló személyes adatokat nyilvánosságra nem hozza, össze nem hangolja vagy össze nem kapcsolja.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, amely tényről Adatkezelő minden esetben külön értesíti az érintetteket.

Felhasználó kizárólag saját személyes adatait adhatja meg a szolgáltatás igénybevétele során, azok helyességéről büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik. Amennyiben nem saját, személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Ha Adatkezelőnek kétsége merül fel a megadni kívánt adatok helyességét illetően, kérheti a Felhasználótól azok igazolását. Amennyiben Felhasználó ennek nem kíván eleget tenni, adatai a továbbiakban nem kezelhetők és Adatkezelő jogosult megtagadni a szolgáltatásnyújtást.

Adatkezelő sem közvetlenül, sem közvetve nem felel semmilyen jogkövetkezményért, amely abból ered, hogy Felhasználó nem saját személyes adatait adta meg, abban az esetben sem, ha kétely esetén kérte azok igazolását.

5.) Kik ismerhetik meg a regisztrált adatokat?

A személyes adatok megismerésére Adatkezelő munkatársai jogosultak a hatályos jogszabályok szerint.

Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait kizárólag a betéti társaságon belül továbbíthatja a szolgáltatás megfelelő teljesítésének biztosítása végett, illetőleg minőségbiztosítási okokból, amelyhez a Felhasználó jelen szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul.

Amennyiben adattovábbításra kerül sor, az Adatkezelő adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

A Felhasználó bármikor megtagadhatja vagy visszavonhatja az adatainak kereskedelmi célokból történő felhasználására és személyes adatainak továbbítására vonatkozó hozzájárulását a kapcsolat@renographic.hu címre küldött e-mailben.

Adatkezelő a részére rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a fentiekben foglaltakon kívül harmadik félnek, illetve feleknek nem továbbítja, ide nem értve, ha arra jogszabályi kötelezettség alapján valamely hatóság, állami, közigazgatási szerv, bíróság felszólítja és Adatkezelő a vonatkozó jogszabályok alapján azt nem jogosult megtagadni.

Adatkezelő kezeléséből Felhasználó személyes adatai egyebekben nem kerülnek ki.

6.) Az Adatfeldolgozó

Az adatok feldolgozását a Tipografik Art Szolgáltató Bt. (székhely: 1191 Budapest, Hamvas u. 7-9., cégjegyzékszám: 01-06-111090) mint grafikai szolgálató, a MultiCat Kft. (székhely: 2053 Herceghalom, Árvalányhaj u. 35.; cégjegyzékszám: 13-09-216774) mint tárhelyszolgáltató, és Tóth-Lőrincz Dániel egyéni vállalkozó (székhely: 2094 Nagykovácsi, Erdő utca 2/a) mint fejlesztő végzi.

Adatfeldolgozó az Adatkezelő tevékenysége során rendelkezésére bocsátott személyes adatok tárolását végzi Adatkezelő részére. Adatkezelő kifejezetten rögzíti, hogy a MultiCat Kft. és Tóth-Lőrincz Dániel egyéni vállalkozó a szolgáltató adatkezelése és adatbiztonsága kapcsán sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozik felelősséggel, arra kizárólag Adatfeldolgozó adatvédelmi tájékoztatói és szabályzatai irányadóak.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Weboldalra látogatókat.

7.) A Felhasználó jogai a kezelt adataival kapcsolatban

Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad:

 • az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
 • az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
 • az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről,
 • továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás kérhető e-mailben a kapcsolat@renographic.hu e-mail címen a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül, írásban válaszol.

Felhasználó jogosult a megadott adatai módosítását, helyesbítését kérni a kapcsolat@renographic.hu e-mail címen. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet legkésőbb a kérés beérkezését követő 5 (öt) napon belül. Amennyiben Adatkezelőnek kétsége merül fel a megadni kívánt adatok helyességét illetően, kérheti a Felhasználótól azok igazolását. Amennyiben a Felhasználó ennek nem kíván eleget tenni, adatai a továbbiakban nem kezelhetők.

A Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – a kapcsolat@renographic.hu e-mail címen, a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) napon belül gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Felhasználót a nyilvántartásából.

Törlés helyett az Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) napon belül zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Adatkezelő vagy a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

Adatkezelő a Felhasználó részére – annak kifejezett hozzájárulásával – hírlevelet küldhet. A Felhasználó bármikor dönthet úgy, hogy az Adatkezelő a továbbiakban ne küldjön részére hírlevelet. A Felhasználó a hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonhatja a kapcsolat@renographic.hu e-mail címre küldött e-mailben, vagy a hírlevélben szereplő leiratkozó linken. Adatkezelő a leiratkozási kérelem kézhezvételét követően a leiratkozó Felhasználó adatait haladéktalanul törli a hírlevél adatbázisából és a Felhasználónak a továbbiakban hírlevelet nem küld.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • a törvényben meghatározott egyéb esetben. Amennyiben ilyen egyéb eset állna fenn, Adatkezelő az érintett Felhasználót arról minden esetben olyan határidőben tájékoztatja, hogy a Felhasználó megfelelően tudja gyakorolni tiltakozáshoz való jogát.

Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

II.) A Weboldal használatával összefüggésben egyébként gyűjtött információk, a cookie-kra vonatkozó rendelkezések

1.) Milyen információkat gyűjtünk a Weboldal használatával összefüggésben?

Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon az I. részben írtak szerint kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.

A cookie-k rövid szöveges file-ok, amelyeket a Weboldal küld a Felhasználó számítógépének merevlemezére, és a Felhasználóra vonatkozó információkat tartalmaznak. Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Weboldal használata során generálódnak, és amelyeket a Weboldalon használt cookie-k a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzítenek. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Szolgáltató Weboldalának látogatásával valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy Adatkezelő kifejezetten szükséges, session típusú cookie-kat használjon a Weboldallal összefüggésben. A session típusú cookie-k használata elengedhetetlen ahhoz, hogy a látogatók böngészhessék a Weboldalt, használják annak funkcióit, pl. a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen cookie-k érvényességi ideje kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek a számítógépről.

Adatkezelő a fentieken túl a Weboldalon kizárólag külső szolgáltatók (pl. Google, Facebook, Pinterest) által kezelt cookie-kat használ.

Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók (Google, Facebook) internetes webhelyeken jelenítik meg. Ezek a külső szolgáltatók (Google, Facebook) cookie-k segítségével tárolják, hogy a Felhasználó korábban már látogatást tett az Adatkezelő Weboldalán, és ez alapján – személyre szabottan – jelenítik meg a hirdetéseket a Felhasználónak (azaz remarketing tevékenységet folytatnak).

A fent említett külső szolgáltatók adatkezelésére az ezen szolgáltatók által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

2.) Hogyan használjuk ezeket az információkat?

A fent említett technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel Felhasználó azonosítására, és Adatkezelő nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal.

Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy Adatkezelő a Weboldalt megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a Weboldalra látogatási adatok nyomon követése, és a Weboldal használatával kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése.

Az Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a Weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a Weboldal teljes használatról.

Az Adatkezelő felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a Weboldal használatával kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen, valamint, hogy az ilyen azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók száma, legnézettebb témakörök, illetve tartalmak) harmadik személy részére továbbítson, illetve összesítve, anonim módon nyilvánosságra hozzon.

3.) Lehetőség a cookie-k kikapcsolására:

Amennyiben nem szeretné, hogy a fentiekben írt információkat gyűjtsenek Önről a Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait.

 

Adatkezelési tájékoztató – GDPR

Hatályos: 2018. május 25-től

  

 1. Az adatkezelési tájékoztató célja 

A Tipografik Art Szolgáltató Betéti Társaság (1191 Budapest, Hamvas u. 7-9., a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Tipografik Art Bt. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.renographic.hu/adatvedelmi-tajekoztato címen.

A Tipografik Art Bt. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A Tipografik Art Bt. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Tipografik Art Bt. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Tipografik Art Bt. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 1. Az adatkezelő adatai 

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, a kapcsolat@renographic.hu elérhetőségen léphet kapcsolatba az Adatkezelővel.

A Tipografik Art Bt. minden hozzá beérkezett e-mailt a tudomására jutott személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével töröl.

Név: Tipografik Art Szolgáltató Bt.

Székhely: 1191 Budapest, Hamvas u. 7-9.

Cégjegyzékszám: 01-06-111090

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 28180414-1-43

E-mail: kapcsolat@renographic.hu 

 1. A kezelt személyes adatok köre 

3.1. Regisztráció során megadandó személyes adatok

A www.renographic.hu oldalon történő regisztráció során kötelezően meg kell adni a személy nevét, egy működő e-mail címet és a tevékenység gyakorlásának helyét (város). A kapcsolatfelvételt követően meg kell adni a kapcsolattartásra kijelölt személyek nevét, a vállalkozás székhelyének pontos címét (irányítószám, város, közterület, házszám, ország) és a telefonszámát is. 

3.2. Technikai adatok

A Tipografik Art Bt. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Tipografik Art Bt. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A Tipografik Art Bt. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Tipografik Art Bt. az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

3.3. Cookie-k

3.3.1. A cookie-k feladata

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett cookie-t, a cookie-t kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

3.3.2. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen cookie-k célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a Tipografik Art Bt. weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú cookie-k érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a cookie-k e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

3.3.3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A Tipografik Art Bt. weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél cookie-jait is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a Tipografik Art Bt. információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen cookie-k szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

3.4. Online rendeléshez kapcsolódó adatok

Online rendeléskor meg kell adni a vásárló e-mail címét, nevét (kötelező a vezeték- és keresztnév, opcionális a cégnév megadása), lakhelyének vagy székhelyének pontos címét (irányítószám, város, közterület, házszám, ország), és telefonszámát.

3.5. Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

Online ügyintézéshez a weboldalon megadott személyes adatokat használjuk fel, úgy mint a vásárló e-mail címét, nevét (kötelező a vezeték- és keresztnév, opcionális a cégnév megadása), lakhelyének vagy székhelyének pontos címét (irányítószám, város, közterület, házszám, ország), és telefonszámát.

3.6. Hírlevélhez kapcsolódó adatok

Hírlevél-feliratkozásra jelenleg nincs lehetőség (nem küldünk az ügyfeleinknek hírlevelet), de az ehhez szükséges háttérinformatika kiépítését követően a Tipografik Art Bt. minden ügyfélnek biztosítani fogja az ezzel kapcsolatos folyamat során a leiratkozás (opt-out) lehetőségét is.

 1. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

4.1. Adatkezelés neve: regisztráció

Felhasználása: renographic weboldal

Jogalapja: önkéntes hozzájárulás

Megőrzési idő: maximum 5 év

4.2. Adatkezelés neve: e-mail-es kapcsolatfelvétel

Felhasználása: levelezés, szerződéskötés, megrendelés teljesítése, számlázás

Jogalapja: önkéntes hozzájárulás

Megőrzési idő: maximum 5 év

 1. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

5.1. Általános adatkezelési irányelvek

A Tipografik Art Bt. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk a Tipografik Art Bt. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).
 1. Az adatok fizikai tárolási helyei 

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket a Tipografik Art Bt. rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag a Tipografik Art Bt. fér hozzá.

 1. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre 

A fentiek alapján megadott személyes adatokhoz a Tipografik Art Bt. munkatársain kívül a cég weboldalainak tárhelyét biztosító cég és a fejlesztést végző szakember férhet hozzá.

– MultiCat Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (1222 Budapest, Hegyfok u. 1/C, adószám: 23791112-2-43, cégjegyzékszám: 01-09-978081)

– Tóth-Lőrincz Dániel egyéni vállalkozó (2094 Nagykovácsi, Erdő utca 2/a). 

 1. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

8.1. Tájékoztatáshoz való jog

A Tipografik Art Bt. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

8.2. Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

8.3. Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a Tipografik Art Bt. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

8.4. Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Tipografik Art Bt. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a Tipografik Art Bt. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.6. Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

8.7. Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

8.9. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

8.10. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

8.11. Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 1. Egyéb rendelkezések 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Tipografik Art Bt. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.