Általános Szerződési Feltételek 

 1. Preambulum

1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) a Tipografik Art Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 1191 Budapest, Hamvas u. 7-9.; cégjegyzékszám: 01-06-111090; adószám: 28180414-1-43; elektronikus levelezési cím: kapcsolat@renographic.hu) mint szolgáltató (továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett www.renographic.hu weboldalon (továbbiakban: „Weboldal”) elérhető és ahhoz kapcsolódó grafikai tervezési szolgáltatások igénybevételének és az így létrejövő termékek megvásárlásának (továbbiakban együttesen: „Szolgáltatás”) és felhasználásának használati feltételeit tartalmazza.

1.2. A felhasználó (továbbiakban: „Felhasználó”) az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a www.renographic.hu Weboldalt felkeresi.

1.3. Megrendelő (továbbiakban: „Megrendelő”) az a Felhasználó, aki a www.renographic.hu Weboldalon található kapcsolatfelvételi űrlap kitöltését követően megadja adatait, mellyel Szolgáltató Szolgáltatásának igénybevételét kezdeményezi, valamint Szolgáltató részére meghatározott szolgáltatási díjat átutalással megfizet.

1.4. Szolgáltatás igénybevétele csak abban az esetben lehetséges, ha a kapcsolatfelvétel során Felhasználó kifejezetten elfogadja jelen ÁSZF-et, valamint minden kapcsolódó szabályzat, így különösen az Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseit, azokkal kifejezetten egyetért.

1.5. Az ÁSZF letölthető az alábbi linkről: www.renographic.hu/aszf

1.6. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a www.renographic.hu Weboldalon az adatok megadásával Szolgáltató és Felhasználó között létrejövő jogviszonyra annak megszűnéséig, illetőleg esetleges jogvita esetén a jogvita jogerős lezárásáig és a kapcsolódó kötelezettségek teljesítéséig.

1.7. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen ÁSZF-et bármikor módosítsa. A módosításról Szolgáltató Weboldalán megfelelő, előzetes tájékoztatást nyújt.

1.8. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.9. Ha a jelen ÁSZF bármely rendelkezését bármely bíróság érvénytelennek, jogszerűtlennek vagy kikényszeríthetetlennek nyilvánítja, az a jelen szerződés fennmaradó rendelkezéseinek érvényességét, jogszerűségét és kikényszeríthetőségét nem befolyásolja. Felek kötelesek továbbá az érintett rendelkezést az eredeti szándékukhoz érdemben legközelebb álló, azt leginkább tükröző, jogszerű, érvényes, kikényszeríthető rendelkezéssel pótolni.

 1. Adatkezelési szabályok

A Szolgáltató adatvédelmi rendelkezéseit külön szabályzat tartalmazza, amely jelen ÁSZF részének tekintendő. Az Adatvédelmi Tájékoztató letölthető az alábbi linkről: www.renographic.hu/adatvedelmi-tajekoztato

 1. Megrendelhető szolgáltatások köre

Szolgáltató Felhasználó számára a www.renographic.hu Weboldalon keresztül logó- és arculattervezési, grafikai tervezési, kiadványszerkesztési és nyomdai előkészítési szolgáltatást nyújt. A Weboldalon lehetőség van árajánlatot kérni egyedi grafikai és/vagy tipográfiai tervezésre. A szolgáltatás igénybevételére minden esetben előzetes árajánlatadás és az egyedi igények figyelembevételével a felek írásos megállapodása az irányadó.

 1. A kapcsolatfelvétel/regisztráció menete

4.1. A Weboldal által nyújtott Szolgáltatások elérhetőek mindazok számára, akik a Weboldalon kapcsolatfelvételt kezdeményeznek. A látogató a Weboldal teljes tartalmát regisztráció nélkül is láthatja.

4.2. A Weboldalon elérhető Szolgáltatásokat kizárólag cselekvőképes magánszemély, illetve törvényes képviselő vagy meghatalmazottja által képviselt gazdálkodó szervezet veheti igénybe. A regisztrációval Felhasználó büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti és elismeri, hogy teljes cselekvőképességgel, illetőleg jogképességgel rendelkezik.

4.3. Kiskorúak jognyilatkozatának megtételéhez törvényes képviselőjük hozzájárulása szükséges, melynek meglétéért Felhasználó, illetőleg törvényes képviselője felel kizárólagosan és a Weboldalon történő regisztrációval Felhasználók kifejezetten nyilatkoznak, hogy a szükséges hozzájárulás rendelkezésre áll.

4.4. A kapcsolatfelvétel a kapcsolatfelvételi ív kitöltésével indul, melyre a kapcsolat oldalon van lehetőség. A regisztráció első szakasza nem zárul le mindaddig, amíg a leendő Felhasználó ki nem tölti hiánytalanul és megfelelően a kötelező mezőket. A regisztrációhoz név, e-mail cím és székhely megadása kötelező, valamint megadható, hogy milyen tervezési feladattal kapcsolatban történik az érdeklődés, mi a projekt határideje és tervezett költségkerete. A regisztráció, így Felhasználó és Szolgáltató közötti kapcsolatfelvétel a megadott e-mail címre manuálisan megküldött válaszüzenettel jön létre.

4.5. A megadott név, e-mail cím, valamint a Felhasználó által kitöltött adatmezők egyike sem tartalmazhat trágár, obszcén, jogsértő, vagy egyebekben sértő, bántó kifejezést. Amennyiben Felhasználó jelen kötelezettségét megszegi, Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy előzetes figyelmeztetés és indoklás nélkül a kapcsolatfelvételt megtagadja.

4.6. A sikeres regisztrációval a 4.4. pont szerint elektronikus úton megkötött, a Weboldal használatára vonatkozó szerződés jön létre Szolgáltató és Felhasználó között, amelynek a mindenkor hatályos ÁSZF és az Adatvédelmi Tájékoztató elválaszthatatlan részét képezi. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, ezért Szolgáltató azt nem iktatja, az utóbb nem hozzáférhető.

4.7. A felhasználói adatok titkosságának megőrzése Felhasználót terheli, az kizárólag az ő kötelezettsége. Felhasználó kifejezett felelősséget vállal minden, a kapcsolatfelvétellel összefüggésben, illetőleg azon keresztül végzett valamennyi tevékenységért. Felhasználó köteles Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni bármilyen jogosulatlan adatfelhasználásról, vagy biztonságot sértő egyéb cselekedetről.

4.8. Szolgáltató mindent megtesz a Felhasználó adatainak biztonsága érdekében, ugyanakkor nem felel az esetleges illetéktelen hozzáférés kapcsán.

4.9. A megrendelés esetén helytelenül megadott adatok – beleértve a számlázási adatok – javítását Megrendelő kérheti a kapcsolat@renographic.hu e-mail címre küldött levél útján. Egyebekben a Felhasználó az adatait a megrendelés leadása előtt tudja megadni, illetve módosítani.

4.10. Felhasználó kötelezettséget vállal arra és büntetőjogi felelőssége tudatában kifejezetten kijelenti, hogy az általa megadott adatok, információk valósak, helyesek, pontosak, megbízhatóak és Szolgáltató, vagy harmadik személy jogát, jogos érdekét nem sértik. Amennyiben Szolgáltató tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adat nem, vagy részben nem valós, vagy egyéb módon jogellenes, vagy ÁSZF-be ütköző elemeket is tartalmaz, jogosult a Felhasználóval történő kapcsolattartást – a jogsértés orvoslásáig – inaktiválni, illetőleg, amennyiben az adott jogsértés nem orvosolható, a kapcsolatot megszakítani. Szolgáltató kizárólagos mérlegelési jogkörébe tartozik és egyoldalúan jogosult meghatározni, hogy mely felhasználói magatartást tekint jogellenesnek és hogy egy adott jogsértés esetén milyen időtartamú inaktiválással él.

4.11. A kapcsolattartás megszüntetése után a Felhasználóhoz tartozó valamennyi tartalom törlésre kerül.

4.12. Felhasználó a kapcsolattartás megszüntetését bármikor kezdeményezheti, de bármikor új regisztrációt is kezdeményezhet. A regisztráció lehetősége megszűnik a Weboldal megszűnésével.

 1. A megrendelés folyamata

5.1. Kapcsolatfelvételre elsősorban – a Weboldalon található referenciák megtekintése után –, a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével van lehetőség. Kapcsolatfelvétel kezdeményezhető a kapcsolat@renographic.hu e-mail címre küldött elektronikus üzenet formájában is.

5.2. A grafikai feladatok egyeztetése kizárólag írásban, online történik. A Felhasználó által megadott paraméterek alapján Szolgáltató árajánlatot készít és azt elektronikus formátumban, e-mail útján kézbesíti a Felhasználó által megadott e-mail címre.

5.3. Amennyiben Felhasználó az árajánlatot és az abban foglalt egyéb kikötéseket elfogadja, azt írásban köteles visszaigazolni és a szóban forgó grafikai tervezési feladatot megrendelni. A megrendelés Szolgáltatóhoz történő megérkezésével jön létre a felek között az egyedi, elektronikus úton megkötött szolgáltatási szerződés. A szerződéskötés nyelve magyar. Az egyedi szolgáltatási szerződés révén Szolgáltató az egyedileg tervezett grafikai anyagot biztosítani, Megrendelő pedig a kapcsolódó ellenértéket megfizetni köteles. 

5.4. A megrendelés beérkezését követően Szolgáltató az általa igénybevett, online számlázórendszerben kiállított előlegszámlát küld a megrendelés teljes összegének 30%-áról, melynek Szolgáltató bankszámlájára érkezése nem feltétele a tervezési munka megkezdésének. A számla fizetési határideje 8 nap, Szolgáltató az első grafikai terveket az összeg beérkezése után, de legkésőbb az árajánlatban vállalt határidőre köteles elküldeni.

5.5. Amennyiben az 5.3. pontban rögzített visszaigazolás Megrendelő megrendelésének elküldésétől számított legfeljebb 2 munkanapon belül nem érkezik meg, az egyedi szolgáltatási szerződés létre nem jöttnek minősül és Megrendelő mentesül fizetési kötelezettsége alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekinthető Szolgáltatóhoz, illetve Megrendelőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben külön megállapodnak.

 1. Szolgáltatási díj megfizetése

6.1. Megrendelő a Szolgáltatásért az elfogadott és visszaigazolt árajánlat szerinti szolgáltatási díjat köteles fizetni Szolgáltatónak. Amennyiben a megrendelt tervezési feladatok óradíjban kerülnek meghatározásra, az általános grafikai óradíj: 10.000 Ft, a sürgősségi grafikai óradíj: 19.000 Ft. Sürgősségi óradíj akkor kerül felszámításra, ha a sürgősség miatt azonnali teljesítés szükséges és emiatt a munkavégzés – a Megrendelő kifejezett kérésére – éjszakára (hétköznapokon 18 órától másnap reggel 8 óráig), illetve pihenőnapra esik. A szolgáltatási díj a 9. pontban ismertetett felhasználási jogokra vonatkozó jogdíjat tartalmazza. A feltüntetett szolgáltatási díjak nem tartalmaznak ÁFÁ-t, az nem kerül felszámításra.

6.2. Szolgáltató jogosult az egyes részfeladatok lezárását követően, a végleges grafikai anyagok átadása után a tervezői munka összegéről részszámlát kiállítani. Az egyes számlák fizetési határideje legfeljebb 8 nap. Szolgáltató késedelmes fizetés esetén jogosult késedelmi díj felszámítására, melynek mértéke minden késedelemmel érintett nap után 10.000 Ft.

6.3. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy egyedi akciót alkalmazzon. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató Megrendelőt teljes körűen tájékoztatja a kedvezményről.

6.4. Szolgáltató az árváltoztatás jogát kifejezetten fenntartja azzal, hogy arról mindenkor előzetesen megfelelő tájékoztatást nyújt Megrendelő részére. Az esetleges árváltoztatás nem érinti az árváltoztatás hatályba lépésekor jelen ÁSZF szerint már megrendeltnek minősült szolgáltatások kapcsán létrejött, illetőleg létrejövő jogviszonyokat.

6.5. Megrendelő valamennyi Szolgáltatás esetén előlegfizetéssel teljesíti Szolgáltató felé a megrendelés visszaigazolásával keletkező fizetési kötelezettségét, illetve a munka befejezése és/vagy az árajánlat szerinti részteljesítések lezárása után a szolgáltatás díjának Szolgáltató pénzforgalmi számlájára történő átutalásával, a megrendeléstől számított 8, azaz nyolc napon belül. Megrendelő kizárólag banki átutalással történő fizetéssel teljesítheti szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét. A Szolgáltató pénzforgalmi intézete a CIB Bank, bankszámlaszáma: 10700622-49488803-51100005, a közlemény rovatban szükséges a számla sorszámának feltüntetése.

6.6. Szolgáltatás megrendelése esetén az egyedi szolgáltatási szerződés nem jön létre, ha a Megrendelő határidőben nem (vagy bármely okból hibásan) teljesíti előlegfizetési kötelezettségét. Ilyen esetben a Szolgáltató a határidő lejártát követően haladéktalanul megerősítést kérő e-mailt küld Megrendelőnek. Amennyiben a megerősítést kérő e-mail kiküldésétől számított 1 munkanapon belül Megrendelő nem teljesíti szabályszerűen fizetési kötelezettségét, a Szolgáltatás nem minősül megrendeltnek, Szolgáltató mentesül a teljesítési kötelezettség alól.

6.7. Szolgáltató minden esetben a szolgáltatási díj bankszámlára történő beérkezését követően kezdi meg a Szolgáltatás teljesítését a lenti, 7.1. pontban elmondottak szerint. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben külön megállapodnak.

6.8. Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy Szolgáltató a szolgáltatási díjról elektronikus számlát állít ki Megrendelő részére, melyet az általa használt számlázórendszer útján küld el a Megrendelő által korábban megadott e-mail címre.

6.9. Ha Megrendelő fizetést teljesített, ám Szolgáltató részéről visszaigazolás vagy teljesítés nem érkezett, illetve egyéb, fizetéssel kapcsolatos probléma esetén Megrendelő Szolgáltatót az alábbi e-mail címen tudja értesíteni: kapcsolat@renographic.hu. Amennyiben Megrendelő korábban fizetést teljesített – az értesítés mellékleteként –, köteles megküldeni a teljesített banki átutalást igazoló dokumentumot.

6.10. Megrendelő kizárólagos felelőssége a megrendelés során megadott adatok, illetve az utaláshoz szükséges adatok pontos megadása, illetőleg alkalmazása. Ebből következően, amennyiben Megrendelő bármely okból nem Szolgáltató megnevezett bankszámlaszámára utalja a szolgáltatási díjat, illetőleg nem az adott szolgáltatás árának megfelelő összeget utal, Szolgáltató nem köteles teljesíteni.

6.11. Amennyiben a Megrendelő az átutalás után nem azonosítható be, az általa leadott megrendelés úgy kezelendő, mintha a teljesítés nem történt volna meg és Szolgáltató értesítést küld Megrendelőnek rendelésének azonosítására. A panaszkezelés kapcsán továbbá lásd a 12.1. pont.

 1. A teljesítés folyamata

7.1. A teljesítés legkorábban az előleg összegének Szolgáltató bankszámlájára történő megérkezését követő munkanapon kezdődik, de legkésőbb a visszaigazolt árajánlat szerinti határidőig elküldésre kerül az első grafikai terv.

7.2. Megrendelőnek lehetősége van az első terveken az árajánlatban feltüntetett alkalommal változtatást, módosítást kérni írásban, e-mail útján. Az egy e-mailben elküldött módosításkérések egy alkalomnak felelnek meg. Amennyiben Megrendelő a rendelkezésére álló alkalmakat kimerítette, és a terveken további változtatást kér, tudomásul veszi, hogy a javítások, módosítások munka díja óránként 10.000 Ft.

7.3. A Megrendelő által elfogadott és véglegesített grafikai állomány, mint digitális tartalom (az árajánlat szerinti file-formátumban) e-mailben, vagy a Szolgáltató, illetve a Megrendelő szerverére vagy tárhelyére történő feltöltéssel kerül átadásra. Ezzel a megrendelés teljesítettnek tekintendő. A grafikai anyagok forrásfile-jának átadása kizárólag abban az esetben lehetséges, ha arról felek az előzetes egyeztetések során külön megállapodtak, az árajánlatban, illetve a megrendelésben ezt írásban rögzítették.

7.4. Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy Szolgáltató a legjobb tudása szerint és a tőle elvárható legnagyobb körültekintéssel végzi szolgáltatási kötelezettségét. Abban az esetben, ha Megrendelő – állítása szerint – mégsem az általa megrendelt Szolgáltatást kapja, Megrendelő köteles bizonyítani a hibás teljesítés tényét a jelen ÁSZF 12. pontjában kifejtett, panaszkezelésre vonatkozó szabályok betartásával.

7.5. Vis major klauzula

7.5.1. Minden olyan esemény, melyet a felek tevékenységükkel befolyásolni nem tudnak, előre nem látható, rendkívüli, elháríthatatlan külső ok, ami a teljesítést befolyásolja, a szerződés szempontjából vis majornak tekintendő (pl. betegség, baleset, természeti katasztrófa, tűzeset, robbanás, sztrájk stb.).

7.5.2. Vis major előfordulása esetén a feleknek haladéktalanul írásban értesíteniük kell egymást. Ezen értesítésben meg kell nevezni a vis major pontos okát, valamint a szerződés/egyedi megrendelés teljesítésére vonatkozó várható hatását. Szolgáltató által vállalt teljesítési határidő vis major bekövetkezésétől annak megszűnéséig terjedő időtartammal automatikusan meghosszabbodik. Szolgáltató tájékoztatja Megrendelőt a Szolgáltatás teljesítését akadályozó vagy gátló körülmény bekövetkezéséről és – amennyiben erről tudomása van, vagy tudomást szerez – megszűnésének várható időpontjáról. Szolgáltató tájékoztatja továbbá Megrendelőt a teljesítési határidő módosulásának mértékéről.

7.5.3. Amennyiben a vis major 1 hónapnál hosszabb idővel késleltetné a teljesítést, feleknek tárgyalásos úton rögzíteniük kell a szükséges módosításokat. Amennyiben ezen tárgyalások a megkezdésüket követő két héten belül nem vezetnek eredményre, bármely félnek jogában áll a vis majorral érintett egyedi megbízást azonnali hatállyal felmondani.

 1. Visszalépés, elállás joga

8.1. Amennyiben Megrendelő az első tervek kézhezvétele után visszalép a megrendeléstől, az előzetesen elfogadott vállalkozói ár 50%-át vázlatdíjként kell megfizetnie. Ebben az esetben kötelezettséget vállal arra, hogy a birtokába került grafikai terveket semmilyen formában nem használja fel, harmadik személynek nem adja át. Amennyiben Megrendelő a Szolgáltató által elvégzett 1. javítás, módosítás elkészítése és elküldése után lép vissza a megrendeléstől, a tervezésért a vállalkozói ár 100%-át kell megfizetnie.

8.2. A 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet alapján nem gyakorolható elállási jog olyan termék esetén, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató szolgáltatása során elkészült termékek ilyenek, így Megrendelőt a hivatkozott jogszabályban rögzített elállási jog nem illeti meg.

 1. Szerzői jogi rendelkezések és használati feltételek

9.1. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy Weboldalát bármikor módosítsa vagy átdolgozza.

9.2. A Weboldal és az ott bemutatott valamennyi referenciaanyag egyedileg tervezett, minden információ (termékleírás, tájékoztató szöveg, kép, grafika), illetve a Weboldal grafikai és technikai szerkezete és megjelenített kinézete, továbbá a szolgáltatás részeként alkotott tartalom a Tipografik Art Szolgáltató Betéti Társaság kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, amelyek a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint teljes körű szerzői jogvédelem alá esnek. Ezek felhasználása, feldolgozása, másolása, átdolgozása, terjesztése, tárolása a jogtulajdonos kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül a szerzői jogok megsértését jelenti, mely azonnali jogi következményeket von maga után, ide nem értve a jelen 9. pontban rögzített megrendelői felhasználási jogot.

9.3. Az átadott grafikai anyagokra – annak kifizetését követően – Megrendelő kizárólagos, területi és időbeli korlátozás nélküli felhasználási jogot szerez, mellyel a grafikai anyagokat felhasználhatja weboldalakon, szoftverekben, alkalmazásokon, mobileszközökön, nyomtatott és digitális médiában (magazinok, újságok, könyvek, kártyák, címkék, CD, DVD, filmek, televízió, videó, e-mail stb.), reklám- és promóciós termékeken, termékbemutatókon és nyilvános rendezvényeken, multimédiában és bármely más területen (privát vagy nyilvános helyeken). A felhasználás során Megrendelő Szolgáltató nevének feltüntetésére nem köteles.

9.4. A megvásárlással megszerzett felhasználási jog át nem ruházható, át nem engedhető, vagy bármely módon tovább nem adható, nem értékesíthető, a megszerzett felhasználási jog kizárólag a grafikai anyagok korlátlan számú alkalommal, bármely médiában a 9.3. pontban felsorolt kereskedelmi és személyes célokra történő felhasználására vonatkozik.

9.5. A grafikai anyagokat a felhasználási jogot szerzett Megrendelő nem dolgozhatja át a jogtulajdonos előzetes, írásbeli engedélye nélkül.

9.6. Felhasználó (illetőleg a Weboldal látogatója) nem hozhatja nyilvánosságra és nem terjesztheti a www.renographic.hu oldal tartalmát a tulajdonos kifejezett hozzájárulása nélkül. A Weboldalon található tartalom – különös tekintettel a referenciaként bemutatott anyagokra – nem tölthető le és nem gyűjthető online vagy offline adatbázisban, illetve file-okban, ide nem értve azokat a tartalmi elemeket, amelyeket a Megrendelő megvásárolt.

9.7. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a szolgáltatás teljesítése során felhasznált szellemi alkotások harmadik személy szerzői jogi védelme alá nem esnek, illetve harmadik személynek nincs olyan joga, amely a felhasználást korlátozná vagy kizárná. Amennyiben harmadik személy ennek ellenére ilyen jogcímen igényt támasztana, úgy ennek minden következményét Szolgáltató viseli.

9.8. Szolgáltató nem vállal felelősséget Megrendelő által Szolgáltató részére a Szolgáltatás végzése során továbbított, illetve rendelkezésre bocsátott tartalom szerzői jogi jogállásáért, azokat automatikusan jogszerűen felhasználhatónak tekinti. Megrendelő köteles minden kapcsolódó, harmadik személyektől származó esetleges igényérvényesítés esetén Szolgáltatót megfelelően mentesíteni, és haladéktalanul intézkedni a felmerült igény kezeléséről. Szolgáltató jogosult tevékenységét haladéktalanul felfüggeszteni, amennyiben harmadik személy bármely kapcsolódó igényérvényesítést kezdeményez.

9.9. A Szjt. 45. § (3) bekezdése szerint jelen ÁSZF tartalmát képező felhasználási szerződés írásbelinek minősül, tekintettel arra, hogy az egyes Szolgáltatások esetében a nyilvánossághoz közvetítést maga a szerző (a Szolgáltató) gyakorolja, és a műre a szerző elektronikus úton kötött és rögzített szerződéssel enged további felhasználást.

9.10. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az általa készített grafikai terveket referenciaként felhasználhassa online és offline felületein a projekt lezárását követően. Ha Megrendelő ezzel nem ért egyet, azt írásban, egyértelműen jeleznie kell még a tervezői munka megkezdése előtt (pl. üzleti titoktartás esetén).

 1. Felelősségkorlátozás

10.1. A Weboldalon elérhető szolgáltatások kizárólag a jelen ÁSZF, illetve a magyar jogszabályok betartásával vehetők igénybe, használhatóak.

10.2. A Weboldalt minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.

10.3. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldal folyamatos, hibamentes működtetéséért és hozzáféréséért, annak teljességéért, vagy az adott célra való alkalmasságáért, esetleges bármely okból történő adatvesztésért. Szolgáltató továbbá kizárja a felelősséget a rajta kívül álló okból keletkezett hibákért és ezek következményeiért. Ilyennek minősül különösen bármilyen technikai leállás, hálózati hiba, vagy kimaradás, vagy a Weboldal használatával elérhetővé váló, vagy elhelyezett káros tartalmak, így vírusok, férgek, makrók okozta károk, vagy hacker tevékenységek. A Weboldal, továbbá az ott elérhető információk, tartalmak, azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a Weboldal használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérthetőségből eredő károkért és veszteségekért való felelősséget Szolgáltató kifejezetten kizárja.

10.4. Szolgáltató nem felel a Felhasználó számítástechnikai eszközeiben, hálózataiban fellépő esetleges hibák és azok következményei tekintetében.

10.5. Szolgáltató szolgáltatását Felhasználó érdekében végzi, azonban nem terheli felelősség a szolgáltatás eredményességéért, eredményfelelőssége nincs.

10.6. Az egyes, a Weboldal segítségével igénybe vett, vagy teljesített szolgáltatások kapcsán felmerülő adó-, járulék- vagy bármely közteherfizetési kötelezettség kizárólag Felhasználó felelőssége és kötelezettsége.

10.7. Felhasználó felelősséget vállal minden, a Weboldallal összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. Szolgáltatót nem terheli felelősség Felhasználó kapcsolatfelvételkor megadott adataiból eredő károkért, ugyanakkor Felhasználó köteles megtéríteni harmadik személynek, illetve Szolgáltatónak az általa okozott kárt.

10.8. Szolgáltató semmilyen körülmények között nem vonható felelősségre sem közvetlenül, sem közvetetten a Felhasználók által feltöltött adatok valóságtartalmáért, helyességéért, teljességéért, pontosságáért, megbízhatóságáért, illetőleg ehhez kapcsolódóan bármely jogkövetkezményért. Felhasználó kifejezetten felelősséget vállal, helytáll és megtérít minden olyan kárt, hátrányt és költséget, amely Szolgáltatót, vagy harmadik személyt Felhasználó jogellenes magatartásából következően, vagy azzal összefüggésben ér. Szolgáltató a Felhasználó jogellenes, visszaélésszerű magatartásáért, illetőleg annak bárminemű jogkövetkezményeiért felelősségét teljeskörűen kizárja.

10.9. A jelen ÁSZF-be, illetve jogszabályba ütköző magatartás miatt bekövetkező felhasználói adatszolgáltatás, illetőleg felhasználói tartalom Szolgáltató általi törléséből eredő kárért Szolgáltató felelősségét kizárja, azért nem felel. Felhasználó Szolgáltató ellen a törlésből eredő kárért megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles Szolgáltató felmerült kárát megtéríteni.

10.10. Felhasználó kijelenti, hogy a Szolgáltató által megkívánt, illetőleg elvárható minden intézkedést megtesz Szolgáltató jó hírnevének megőrzése érdekében.

10.11. Felhasználó magatartásával összefüggésben elkövetett jogsértésért Felhasználó felelőssége, helytállási és megtérítési kötelezettsége felhasználói adatainak törlését követően is fennáll.

 1. Általános Szerződési feltételek megszűnése

11.1. A Felhasználói adatok törlésével a jelen ÁSZF azonnali hatállyal és automatikusan megszűnik. Felhasználó magatartásával összefüggésben elkövetett jogsértések esetén Szolgáltató szerverén és tárhelyén a Felhasználó és a rendelések adatai az Adatvédelmi tájékoztatóval összhangban jogszerűen felhasználhatók.

11.2. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás egészét megszüntesse, a Szerződés automatikus megszűnésének következményével.

 1. Panaszkezelés

12.1. Szolgáltató bármely Felhasználói megkeresést, panaszt az alábbi címeken fogad: e-mail útján: kapcsolat@renographic.hu, illetve postai úton: Tipografik Art Szolgáltató Bt., 1191 Budapest, Hamvas u. 7-9.

12.2. A panaszokat Szolgáltató írásban haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül indokolással ellátva megválaszolja.

12.3. Jelen ÁSZF-fel a felek a Weboldal szolgáltatásaival kapcsolatban felmerülő bármely jogvitát békés úton próbálnak meg rendezni. Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét a fogyasztónak minősülő felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületek, mint vitarendező fórumok igénybevételének lehetőségére. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. A Társaság székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.; telefon: 06-1-488-2131, fax: 06-1-488-2186, email: bekelteto.testulet@bkik.hu

12.4. Amennyiben a panaszkezelés nem jár Felhasználó számára kielégítő eredménnyel, a további szervek eljárását veheti igénybe: Felhasználó a szolgáltatást érintő fogyasztói panasszal kapcsolatban a Fogyasztóvédelmi Hatóság eljárását is igénybe veheti. Elektronikus hirdetésekkel kapcsolatos panaszok esetében a Felhasználó az NMHH eljárását kezdeményezheti.

Legfontosabb jogszabályok:

 • 2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • 1997. évi CLV. Törvény a fogyasztóvédelemről